HUM

28 Nov 2005

Keigo Takahashi

Keigo Takahashi-- Untitled

Keigo Takahashi-- Untitled

Kristin Cammermeyer-- Franken-morph

Kristin Cammermeyer

Kristin Cammermeyer-- Brown On Downtown

Kristin Cammermeyer-- Knobs

Kristin Cammermeyer-- Appendage On Appendage On

Kristin Cammermeyer-- Broomberry

Kristin Cammermeyer-- Devils

Kristin Cammermeyer-- Siamese

Kristin Cammermeyer-- Tensile

Kristin Cammermeyer-- George Doesnt Look So Hot These Days

Tomoko Fujiki-- Lighter And Zippo

Tomoko Fujiki-- House And Building

Tomoko Fujiki-- Vedge Sole And Sneaker

Gabriel Hurier-- Missing

Gabriel Hurier-- Parts

Gabriel Hurier-- Discord

Gabriel Hurier-- Currencies

Gabriel Hurier-- Harmony

Kotatsu Iwata-- Inferiority

Kotatsu Iwata-- Cherry

Kotatsu Iwata-- With Sandwich

Kotatsu Iwata-- Best

Kotatsu Iwata-- St. Mark's Place

Kotatsu Iwata-- Display Your Heart

Sachiko Daikai

Sachiko Daikai-- Side

Sachiko Daikai-- Back

Sachiko Daikai-- Front

Tsuyoshi Takeda-- Iro And Color

Tsuyoshi Takeda-- Iro And Color

Tsuyoshi Takeda-- Iro And Color