Musashino Consortium 2019
- Second Annual Show -

May 3 - 19, 2019

Kana HandelAyane Kurai
Mitsuya Okumura
Fuyuko Matsubara
Akemi Uehara

Mieko Mitachi
Miho Hiranouchi
Atsuko Mu Yuma

Akiko Kosaka
Hiroko Ohno

Kunihiko Maehara
Toshihisa Yoda
Yasuko Okumura
Junko Yoda
Yoshimi Tanaka
128 Rivington St.
(bet. Essex & Norfolk)
NYC, NY 10002
212 674 0244

Home || Archive || Contact