PouAugust 31 - September 11, 2016


Show opens Wednesday, August 31, 2016

Images coming soon!!

Kiyoko Araki, Mieko Ito, Atsuko Otsuka, Hisako Kaneda, Mari Kono, Kikuko Sakota, Megumi Sakakibara, Shingo Suminaka, Tomoko Nakayama, Chihiro Fujii, PENPEN, Sayo Matsuda, Yoshiko Yamaguchi, Akiko Yamada


128 Rivington St.
(bet. Essex & Norfolk)
NYC, NY 10002
212 674 0244

Home || Archive || Contact