The Eleventh Anniversary of Gallery Juichigatsu Tokyo
"Art World in NYC by Sixteen Styles"

September 4 - 15, 2013

Satomi Takada
Azumi Takeda
Asuka Tsutsumi
Azusa Komoda
Shinobu Kunori
Hidenori Izumi


Seiko Utsumi


Akiko Goto
Tomo Morita
Naoto Hashida
Kaori Shibatsuji
Eiichi Yokoe
Aya Tashiro
Naoko Nojima
Meisyuku Ito
128 Rivington Street
New York, NY 10002Home || Archive || Contact